• Mức giá

  • Số IP tối thiểu

  • Số bảng ngọc tối thiểu

  • Số tướng tối thiểu

  • Rank tối thiểu

  • Sỡ hữu trang phục ( ngăn bằng dấu phẩy)

  • Số trang phục tối thiểu

  • Khung hiện tại

  • Mức giá

  • Sỡ hữu tướng ( ngăn bằng dấu phẩy , không dấu )